Energi

Energi som når framtidens klimatmål redan idag

Inom affärsområdet Energi producerar vi förnybar fjärrvärme, fjärrkyla och fordonsgas till invånare och verksamheter i Eskilstuna och Strängnäs och bidrar därmed till Europas klimatmål*.

Fjärrvärmen producerar vi i två lokala kraftvärmeverk. Ett i Eskilstuna, där vi förbränner skogsbränslen och ett i Strängnäs där vi använder återvunnet trä. I kraftvärmeverken tillverkas även förnybar el.
Till industrier, kontor och butiker i Eskilstuna levererar vi miljövänlig fjärrkyla. Här produceras och distribueras biogas till stadens bussar och personbilar. . I Strängnäs levererar vi ånga till läkemedelsindustrin, som är en nödvändig komponent i läkemedelstillverkningen.

* Ett av målen är att öka andelen förnybar energi till 20 procent av EU:s totala energikonsumtion till år 2020. Förnybar energi kommer från icke-fossila källor som vind, sol, vattenkraft och biobränsle.
KÄLLA: Regeringskansliet

 

AVDELNINGAR

Produktion
På Produktionsavdelningen ansvarar vi för drift, underhåll och leverans av fjärrvärme, el, fjärrkyla, biogas och ånga. Vi har också hand om underhållet av
de anläggningar som vi driver inom affärsområdet Energi. I detta ingår även att se till att anläggningarna lever upp till gällande lagar och krav. Produktionsavdelningen består av tre grupper; Drift, Underhåll och Support.

Teknik & Utveckling
Inom avdelningen Teknik & Utveckling ansvarar vi för de befintliga distributionsnäten och utbyggnaden av dessa. I samarbete med affärsområdena Marknad & Försäljning och Service erbjuder vi installation och service av våra kunders fjärrvärmecentraler. Dessutom ansvarar avdelningen också för att driva anläggningsutveckling, bränslelogistik, processvattenkvalitet, statistik och uppföljning av utsläpp till luft och vatten. Avdelningen består av tre grupper; Distribution, Energiservice och Strategi & Analys.

Underhåll
Underhållsavdelningen har hand om underhållet av de anläggningar som vi driver inom affärsområdet Energi. I detta ingår även att se till att anläggningarna lever upp till gällande lagar och krav. För att kunna fullgöra våra arbetsuppgifter får vi hjälp av våra kollegor på stödfunktionen Service.

 

ANLÄGGNINGAR

Eskilstuna

Kraftvärmeverk
Eskilstunas kraftvärmeverk togs i drift 2000. Här omvandlar vi förnybara biobränslen till fjärrvärme och lokal el. Kraftvärmeverket omvandlar 1,2 miljoner kubikmeter flisat skogsbränsle och avverkningsrester till 400 GWh värme och 200 GWh el per år.

Biogasanläggning
Från vår biogasanläggning på Ekeby reningsverk levererar vi en miljövänlig fordonsgas som är en blandning av biogas och naturgas. Biogasen tillverkar vi ur nedbrytbar materia som avloppsslam och matavfall. Fordonsgasen används för att driva lokalbussar i Eskilstuna, större delen av vår egen fordonsflotta och Eskilstuna kommuns tjänstebilar. Den finns även tillgänglig att köpa för alla som har en biogasbil.

Strängnäs

Kraftvärmeverk
Strängnäs kraftvärmeverk har varit i drift sedan 2009. Även här omvandlar vi förnybara biobränslen till fjärrvärme och lokal el. Anläggningen omvandlar 280 000 kubikmeter returträ från samhället till 130 GWh värme, 50 GWh el och 45 GWh ånga.

Övriga värmeanläggningar
Vi producerar även värme i ett antal mindre värmepannor runtom i Eskilstuna och Strängnäs. Dessa förstärker kapaciteten på vintern när temperaturen sjunker långt under nollstrecket. Vi övervakar också lokala pannor som omvandlar värme till kunder som ligger för avsides för att anslutas till det ordinarie fjärrvärmenätet. I samtliga övriga anläggningar eldar vi till största delen med förnybara biobränslen.